Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky v internetovom obchode Carpathia Herbarium

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.carpathiaherbarium.com. Obchodné podmienky ( OP) vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľom) na jednej strane a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) na strane druhej.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.carpathiaherbarium.com je:
Herba Drug s.r.o.
Mlynská 1335
053 11 Smižany
tel.: 053 44 34 360 – 2
e-mail : obchod@herbadrug.sk

IČO: 36 172 944
IČ DPH: SK7120001944
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel : Sro, vložka číslo 9294/V

Kupujúci ( zákazník ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Herba Drug s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.herbadrug.sk. Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim sa tieto riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Objednávanie tovaru

V našom obchode môžete nakupovať len po zaregistrovaní. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu obchod@herbadrug.sk. Predávajúci vybavuje potvrdené objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijaté objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia , prípadne iných technických problémov. Nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov . V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadne už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho. Predávajúci odovzdá kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru spolu s faktúrou ako daňovým dokladom.

Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Ak si prajete zrušiť objednávku, čo najskôr nás prosím kontaktujte elektronický na email : obchod@herbadrug.sk a uveďte číslo objednávky. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doloženého dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná je kupujúci povinný zásielku prevziať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote do 15 – tich kalendárnych dní. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať objednávku na tovar, ak ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcimi nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky kupujúceho budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Odstúpenie od zmluvy – Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa ustanovenia §12 odst. 1 má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané písomne, e-mailom na obchod@herbadrug.sk, do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané aj s kópiou ústrižku od doručovateľa a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar. Táto čiastka bude kupujúcemu poukázaná v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy prevodom na účet kupujúceho. Tovar je nutné zaslať na adresu Herba Drug s.r.o., Mlynská 1335 , 053 11 Smižany . Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený
 • tovar nie je originálne zabalený
 • tovar javí známky použitia
 • tovar nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Ceny

Všetky ceny za tovar uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH, ak nie je uvedené inak. K cenám sa účtuje doprava . Pokiaľ je objednávka potvrdená predávajúcim, platí cena, za ktorú bol tovar objednaný, bez ohľadu na zmeny . Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.herbadrug.sk, Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v ponuke alebo do vypredania zásob. V prípade, že sa na stránke objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a jeho cena sa odlišuje od obvyklej ceny , alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0,-“ , „1,-“ alebo iná chybná cena, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale kupujúcemu ponúkne dodanie tovaru za cenu správnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Platobné podmienky

V internetovom obchode www.carpathiaherbarium.com môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi :

 • Dobierka – Cena 1€ -  peniaze za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.
 • Bankovým prevodom – po prijatí objednávky kupujúcemu zašleme číslo účtu a variabilný symbol – číslo objednávky , prostredníctvom ktorého bude platba spárovaná. Za tovar zaplatí kupujúci vopred na náš bankový účet . Po prijatí platby na náš bankový účet kupujúcemu odošlem tovar s tým, že ho budeme informovať o predpokladanom termíne doručenia zásielky.
 • Platba v hotovosti – táto platba sa môže použiť pri osobnom odbere tovaru priamo v niektorej z našich pobočiek: Herba Drug s.r.o., Mlynská 1335, Smižany alebo Herba Drug Trade s.r.o., Odbojárov 297, Topoľčany.
 • Pri objednávkach do Českej republiky po prijatí objednávky zašleme kupujúcemu všetky potrebné údaje potrebné k úhrade za objednaný tovar. Za tovar zaplatí vopred na náš bankový účet . Po prijatí platby na náš bankový účet odošlem tovar s tým, že kupujúceho budeme informovať o predpokladanom termíne doručenia zásielky.

Dodacie podmienky

Tovar expedujeme spravidla od 2-6 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky, poprípade po autorizácii danej objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. V prípade predĺženia dodacej lehoty, bude kupujúci informovaný predávajúcim. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky na č. 053 44 3 4 360-2 alebo na e-mailovú adresu obchod@herbadrug.sk.

Internetový obchod www.carpathiaherbarium.com dodáva tovar prostredníctvom:

Dopravu zásielok zabezpečujeme v závislosti od hmotnosti nakúpeného tovaru.

  

 

SLOVENSKO

DPD

Hmotnosť zásielky:       do 5 kg       do 10 kg     do 20 kg    do 30 kg

Cena:                               3,60 €         3,80 €        4,10 €       4,40 €

Spôsob doručenia:         kuriér          kuriér        kuriér         kuriér

Cena s dobierkou:          4,60 €         4,80 €       5,10 €         5,40€
Doručenie zabezpečujeme kuriérskou službou DPD. Platba za tovar je možná pri prevzatí objednávky kuriérovi (dobierka) alebo online vopred. Služba zahŕňa telefonické avizovanie príchodu kuriéra v deň dodania tovaru a bezpomocnú vynášku zásielky s hmotnosťou nad 30 kg až do bytu.
 
Packeta – doručenie do Z-point / Z-box Doručenie na výdajné miesta zabezpečujeme  prostredníctvom spoločnosti Packeta
Hmotnosť zásielky:       do 5 kg       do 10 kg
Cena:                               3,00 €         5,00 €
Cena s dobierkou:          4,00 €         6,00 €

Packeta Home Doručenie na adresu

Hmotnosť zásielky:      do 1 kg         1 – 2 kg       2 – 5 kg     5 – 10 kg

 

Cena:                               4,30 €         5,00 €           5,20 €          6,80 €

Spôsob doručenia:        kuriér          kuriér            kuriér           kuriér

Cena s dobierkou:         5,30 €         6,00 €            6,20 €         7,80€
 
 
 

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Ako záručný doklad slúži faktúra . Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov , pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Záručná doba začína prevzatím tovaru od prepravcu. Pri kozmetických a drogistických výrobkoch doba použitia je určená podľa dátumu spotreby uvedeného na obale. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@herbadrug.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 053 / 4434360-2 . Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Herba Drug s.r.o., Mlynská 1335 , 053 11 Smižany Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte sprievodný list , v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete. Ďalej priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V sprievodnom liste uveďte , akým spôsobom máme postupovať v prípade uznania reklamácie, či chcete výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí uveďte číslo účtu, na ktorý bude čiastka prevedená. Nezabudnite ani na kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám Vám budú spätne uhradené v prípade uznania reklamácie. Po obdŕžaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky . Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol. Reklamácia sa vzťahuje len na vady materiálu či chyby výroby. Nevzťahuje sa na opotrebenie výrobku pri používaní, nesprávne ošetrovanie a chyby výrobku vzniknuté jeho používaním. Zo záruky sú vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou. Záruka zaniká ak je výrobok používaný k inému účelu ako bol vyrobený. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky
Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na predávajúceho, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy .

Carpathiaherbarium.com ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Carpathiaherbarium.com nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 • závady spôsobené nesprávnym používaním

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.carpathiaherbarium.com je Herba Drug s.r.o., Mlynská 1335 , 053 11 Smižany , IČO: 36172944, IČ DPH: SK2020032718.

Aby prevádzkovateľ mohol poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Kupujúcom vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Pred nakupovaním v obchode je kupujúci povinný sa zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • e-mailová adresa kupujúceho (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na komunikáciu s kupujúcim)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, prevádzkovateľa, aby kupujúci ich nemusel nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém prevádzkovateľa. Kupujúci svoje údaje a ďalšie nastavenia môže kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie môj účet . V prípade, že si kupujúci želá zrušiť svoju registráciu, požiada prevádzkovateľa o to e-mailom. Konto kupujúceho následne na to bude neaktívne.

Počas návštevy kupujúceho sú na serveri prevádzkovateľa uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo vložil kupujúci do nákupného košíka, kedy prišiel na stránku , odkiaľ prišiel na stránku ).

Osobné údaje kupujúceho prevádzkovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie) .Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov prevádzkovateľ chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Záverečné ustanovenia

Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mail alebo sms správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

Obchodné podmienky (OP) sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú OP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením OP na www.herbadrug.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s OP a reklamačným poriadkom , považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu. OP v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.02.2013 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál po tomto dátume.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.
Obchodné podmienky platia od 01.09.2017.

Prajeme vám príjemné nakupovanie v našej drogérii !

Späť do obchodu